ERKEND DOOR HET MINISTERIE VAN ONDERWIJS, CULTUUR EN WETENSCHAPPEN (OCW)

Het ministerie van OCW erkent de diploma’s van opleidingen, die onder het toezicht van de onderwijsinspectie vallen. Grofweg is dat het reguliere onderwijs, het onderwijs dat door het ministerie gesubsidieerd wordt (middelbare scholen, ROC’s, HBO’s, enz.).

Een erkenning door OCW legt gewicht in de schaal, omdat het ministerie natuurlijk niet de eerste de beste instantie is. De diploma’s en certificaten van Nova Educations B.V. zijn niet door OCW erkend. Dat willen we ook niet.

Om een voorbeeld te noemen: als Nova Educations B.V. zou streven naar erkenning door OCW, dan zouden er verplichte stages aan de opleidingen gekoppeld moeten worden. En allerlei algemene theoretische vakken. (De opleidingen zouden dan ook veel langer duren.) Heel belangrijk allemaal voor een leerling, die nog in de leerplichtige leeftijd zit. Niet interessant voor de volwassenen, die onze opleidingen volgen.

Interessant dus, zo’n erkenning door OCW, maar niet voor onze doelgroep en dus door ons niet gewenst.

MAATSCHAPPELIJKE ERKENNING

Als een diploma dusdanig bekend en controleerbaar is, dat burgers en bedrijfsleven er waarde aan toekennen, spreek je van maatschappelijke erkenning. Hiervoor moet het diploma aan een aantal kenmerken voldoen. De opleidingen moeten landelijk bekendheid genieten en dus ook landelijk worden aangeboden. Cursussen en opleidingen die worden afgesloten met een certificaat en/of diploma van Nova Educations B.V. voldoen ruimschoots aan deze norm, met examens in heel Nederland.

Er moet een landelijke organisatie achter de examens staan, die zorgt voor een goede organisatie en afstemming en waar informatie over de examens kan worden ingewonnen. Nova Educations B.V. wordt regelmatig door cursisten en bedrijfsleven benaderd om opzet, inhoud en niveau van de examens toe te lichten.

Diploma’s en certificaten van Nova Educations B.V. vallen onder de maatschappelijke erkenning en zijn daardoor objectief voor iedereen controleerbare en waardevolle papieren.